Privatumo politika

 1. Kokią informaciją mes renkame?
  Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:
  • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
  • informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
  • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.
 2. Slapukai
  Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: https://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu https://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu https://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu https://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.
 3. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas
  Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:
  • Interneto svetainei administruoti;
  • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
  • turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
  • trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
  Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.
 4. Politikos pakeitimai
  Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.
 5. Trečiųjų šalių interneto svetainės
  Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

Privacy Policy

 1. What information do we collect?

We may collect, store and use the following types of information:

 • information about your computer and about your visits to and use of this website (including your IP address, geographic location, browser type from which you were redirected, duration of visit and number of page views);
 • information you provide to us for the purpose of subscribing to our website services, email notifications and/or newsletters;
 • any other information that you choose to send to us.
 1. Cookies

A cookie consists of information sent by a network service station to a web browser and stored by the browser. This information is then sent back to the server whenever the browser requests a page from that server. This allows this network service station to identify and track your web browser. We use Google Analytics to analyze the use of this website. Google Analytics generates statistical and other information about the use of the website using cookies that are stored on users’ computers. The information generated in connection with our website is used to create reports about the use of this website. This information will be stored by Google. Google’s privacy policy is available here: https://www.google.com/privacypolicy.html. Advertisers with us or payment service providers can also send you cookies. We publish Google Adsense interest-based advertisements on our website. They are selected by Google to reflect your interests. In order to determine your interests, Google will track your online behavior using cookies. You can view, delete and add interest categories associated with your browser using Google’s Ads Preference Manager, which can be found at https://www.google.com/ads/preferences/. You can opt out of the Adsense partner network cookie at https://www.google.com/privacy_ads.html. However, this opt-out mechanism uses a cookie, and if you delete cookies from your computer, your opt-out will not be saved. To ensure that the opt-out is saved for a specific browser, you should use the Google browser plugin available at https://www.google.com/ads/preferences/plugin. Most browsers allow you to refuse to accept any cookies, although some browsers allow you to refuse only third-party cookies. For example, in Internet Explorer, you can opt out of all cookies by clicking Tools > Internet Options > Privacy and selecting Block all cookies (by sliding the switch). However, blocking all cookies will have a negative impact on the ability to use many websites, including this one.

 1. Use of your personal data

Personal data provided on this website will be used for the purposes specified in this privacy policy or relevant sections of this website. We may use your personal information for the following purposes:

 • To administer the website;
 • To improve your browsing experience by adapting this website to your personal needs;
 • with your consent to send you e-mail send you our newsletter, which we think may be of interest to you (you can inform us at any time if you no longer want the newsletter to be sent to you);
 • provide third parties with statistical information about our users, but this information will not be used to identify any individual user;

Without your express consent, we will not provide your personal data to any third parties for direct marketing purposes.

 1. Policy Changes

We may update this privacy policy from time to time by posting a new version on our website. You should review this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

 1. Third party websites

This website contains links to other websites. We are not responsible for the privacy policies or practices of third party websites.

Политика конфиденциальности

 1. Какую информацию мы собираем?

Мы можем собирать, хранить и использовать следующие типы информации:

 • информация о вашем компьютере и о ваших посещениях и использовании этого веб-сайта (включая ваш IP-адрес, географическое положение, тип браузера, из которого вы были перенаправлены, продолжительность посещения и количество просмотров страниц);
 • информация, которую вы предоставляете нам для подписки на услуги нашего веб-сайта, уведомления по электронной почте и/или информационные бюллетени;
 • любую другую информацию, которую вы решите отправить нам.
 1. Печенье

Файл cookie состоит из информации, отправляемой сетевой станцией обслуживания в веб-браузер и сохраняемой браузером. Затем эта информация отправляется обратно на сервер всякий раз, когда браузер запрашивает страницу с этого сервера. Это позволяет этой сетевой станции обслуживания идентифицировать и отслеживать ваш веб-браузер. Мы используем Google Analytics для анализа использования этого веб-сайта. Google Analytics генерирует статистическую и другую информацию об использовании веб-сайта с помощью файлов cookie, которые хранятся на компьютерах пользователей. Информация, полученная в связи с нашим веб-сайтом, используется для создания отчетов об использовании этого веб-сайта. Эта информация будет храниться в Google. Политика конфиденциальности Google доступна здесь: https://www.google.com/privacypolicy.html. Наши рекламодатели или поставщики платежных услуг также могут отправлять вам файлы cookie. Мы публикуем рекламу Google Adsense на основе интересов на нашем веб-сайте. Они выбираются Google, чтобы отразить ваши интересы. Чтобы определить ваши интересы, Google будет отслеживать ваше поведение в Интернете с помощью файлов cookie. Вы можете просматривать, удалять и добавлять категории интересов, связанные с вашим браузером, с помощью Google Ads Preference Manager, который можно найти по адресу https://www.google.com/ads/preferences/. Вы можете отказаться от файлов cookie партнерской сети AdSense на странице https://www.google.com/privacy_ads.html. Однако этот механизм отказа использует файлы cookie, и если вы удалите файлы cookie со своего компьютера, ваш отказ не будет сохранен. Чтобы гарантировать сохранение отказа для определенного браузера, вы должны использовать подключаемый модуль браузера Google, доступный по адресу https://www.google.com/ads/preferences/plugin. Большинство браузеров позволяют отказаться принимать какие-либо файлы cookie, хотя некоторые браузеры позволяют отказаться только от сторонних файлов cookie. Например, в Internet Explorer вы можете отказаться от всех файлов cookie, щелкнув Инструменты > Свойства обозревателя > Конфиденциальность и выбрав Блокировать все файлы cookie (сдвинув переключатель). Однако блокировка всех файлов cookie негативно скажется на возможности использования многих веб-сайтов, в том числе и этого.

 1. Использование ваших личных данных

Персональные данные, предоставленные на этом веб-сайте, будут использоваться для целей, указанных в настоящей политике конфиденциальности или соответствующих разделах этого веб-сайта. Мы можем использовать вашу личную информацию для следующих целей:

 • Администрировать веб-сайт;
 • Чтобы улучшить ваш просмотр, адаптировав этот веб-сайт к вашим личным потребностям;
 • с вашего согласия на отправку вам электронной почты отправить вам наш информационный бюллетень, который, по нашему мнению, может вас заинтересовать (вы можете сообщить нам в любое время, если вы больше не хотите, чтобы информационный бюллетень был отправлен вам);
 • предоставлять третьим сторонам статистическую информацию о наших пользователях, но эта информация не будет использоваться для идентификации какого-либо отдельного пользователя;

Без вашего явного согласия мы не будем предоставлять ваши личные данные третьим лицам в целях прямого маркетинга.

 1. Изменения политики

Мы можем время от времени обновлять эту политику конфиденциальности, публикуя новую версию на нашем веб-сайте. Вам следует время от времени просматривать эту страницу, чтобы убедиться, что вы довольны любыми изменениями.

 1. Сторонние веб-сайты

Этот сайт содержит ссылки на другие вебсайты. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности или практику сторонних веб-сайтов.